امروز: سه شنبه 28 خرداد 1403

"iranienfr.com" Site des iraniens de France

Liste des prénoms iraniens اسامی ایرانی دختر و پسر

Liste des prénoms iraniens (fille) مشاهده لیست اسامی دختر

(Liste des prénoms iraniens (garçon  مشاهده لیست اسامی پسر

Signification  معنی Prénom  اسم
دخترآبان ، نام زن داریوش سوم آبان دخت
نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی آبتین
قدرت و توانمندی - دختر کورش وزن داریوش اول آتوسا
آتش - ماه نهم سال شمسی آفر
دختر آتش - دختری که در ماه آذر به دنیا آمده است . آفره دخت
شیرین و دل انگیز آذرنوش‌
زیور، طاق نصرة‌، تزئین ، آرایش آذین
نام فرشته موکل روز بیست و یکم ازماه پنجم درآئین زردشت آراه
کام ، مراد ، معشوق ، امید آرزو
درخشان ، آفتاب ، جد بزرگ اشکانیان - پهلوان کمانگیر ایرانی در لشگرمنوچهر آرش
عاقل و زیرک,نام پهلوان ایران در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی آرتین
والی فریگه در زمان کوروش هخامنشی آرتام
نام برادر بزرگ تر خشایار شاه پسر داریوش شاه آرتمن
بسیار قوی - پدر بزرگ داریوش بزرگ هخامنشی آرشام
آرزو - خواهش - امید آرمان
آرام گرفتن - پسر کیقباد پادشاه پیشدادی آرمین
آرامش یافته ، کلمه ای زردشتی است آرمیتا
دارنده شکوه آریائی آریا فر
آزاده نجیب - یکی از پادشاهان ماد - مهمترین نژاد هند و اروپائی آریا
دارنده مهر ایران - از سرداران داریوش سوم آریا مهر
سفید پوست آریائی آرین
دلیر و بی باک ، رها آزاده
شرم ، مهر ، محبت ، عشق آزرم
یکی از ملکه های ساسانی آزرمدخت
آزاده آزیتا
الهه آب آناهیتا
شبنم - نام کردی آونگ
شاهد ، معشوق، یکی از همسران فتحعلی شاه قاجار آهو
شاد، ماه - نام تذکمنب آیدا
لاغر و استخوانی - از پادشاهان خوارزم اتسز
ستاره ، علم ، درفش اختر
خیر وبرکت،فرشته نگهبان ثروت، نام پادشاهان اشکانی ارد
اندیشمند و متفکر برجسته ایرانی ارد بزرگ
شیر زیبا - اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان ارد شیر
نام پادشاهان معروف اشکانی اردوان
درختی با چوب بسیار سخت و محکم - نام کردی ارژن
آرایش - کتاب مانی نقاش - دیوی که رستم در هفتخوان اورا کشت ارژنگ
شیر، دلیر و شجاع - نام پادشاه سلجوقی ارسلان
نام درختی با گل و شکوفه های سرخ رنگ ارغوان
هدیه ، تحقه ، سوغات ارمغان
نوازش شده اهورا - دختر جمشید شاه پیشدادی ارنواز
نام گلی کوهی است - نامی کردی اروانه
ستاره - بردارزاده مردخای وزن خشایارشاه استر
پاک آفریده شده - پسر گشتاسب که بدست رستم کشته شد اسفندیار
منسوب به اشک - بنیانگذار سلطنت پارتها اشکان
پهلوان کوشانی که به کمک افراسیاب آمد، اما به دست رستم کشته شد اشکبوس
داستان ، سرگذشت ، حکایت گذشتگان افسانه
سحر و جادو ، حیله و تزویر افسون
با همت . افشین
انتظار ، آرزو امید
استوار و جاوید - دخترمهرداد ششم انوش (‌ آنوشا)
دارنده لوح جاویدان - لفب خسرو اول پادشاه ساسانی انوشروان
عقل و کیاست ، تخت پادشاهی اورنگ
شکست دهنده ، دشمن برانداز اوژن
نام کتاب آسمانی زردشت اوستا
صاحب ، فرمانروای دانا اهورا
بزرگ و پاینده - نام غلام ترک سلطان محمود غزنوی ایاز
محل زندگی آریائیها ایران
دختر ایران ایراندخت
یاری دهنده آریائیها - پسرفریدون ، پادشاه و پهلوان ایرانی ایرج
کشی که خداوند یار اوست ایزدیار
پدر کوچک ، جد اردشیر ، پسر ساسان بابک
کولاک ، نامی کردی باپوک
پرده دار ، موسیقی دان و نوازنده دربار خسرو پرویز باربد
لایق - نام سردار افراسیاب بارمان
پگاه ، سپیده دم - نام پدر مزدک بامداد
کسی که در سحرگاهان شاد است - نوازنده مشهور دربار ساسانیان بامشاد
خانم ، ملکه ، لقب آناهیتا الهه نگهبان آب بانو
خوشبخت ، خوش اقبال - استاد رودکی در موسیقی بختیار
مهندس رومی که پل شوشتر را در زمان شاپور ساسانی برانوش
پسر کورش و برادر کمبوجیه بردیا
بلند قامت - پسر سهراب و نوه رستم دستان برزو
طبیب مشهور انوشیروان و مترجم کلیله ودمنه از هندی به پهلوی برزویه
بلند و تنومند - ازپهلوانان ایران - نام پسر گرشاسب برزین
از وزیران ساسانی - نام اجداد و نگهبانان آتشکده بلخ برمک
خورشید بزرگ - نام وزیر دانشمند انوشروان ساسانی بزرگمهر
گلی رنگارنگ و زینتی با عمر نسبتا طولانی بنفشه
رشد کرده - نامی کردی بوژان
خوشبو - مامی کردی بویان
شکوفه و گل - سه ماه اول سال شمسی بهار
بهار کوچولو بهارک
بهاری بهاره
خوب ومانند بهتاش
نیک آفریده شده بهداد
پیروز ، ایزد پیروزی درآئین زردشت ، لقب برخی از پادشاهان ساسانی بهرام
خوش رنگ ، خوشگل بهدیس
زیبا چهره ، قشنگ بهرخ
خوش رنگ بهرنگ
خوشبخت ، نیکبخت بهروز
نیک نژاد - مینیاتوریست مشهور صفویان - نام اسب سیاوش بهزاد
خوشحال وشاد بهشاد
نیک اندیش - برف انبوه که از کوه فرو ریزد - جانشین اسفندیار بهمن
خوش ناز‌، باناز ، طناز بهناز
نیک نام بهنام
سلامت ، عافیت بهنود
کسی که نیک مینوشد بهنوش
بی همتا ، بی مانند بیتا
ترانه خوان ، جنگجو - پسر گیو و دلداده منیژه بیژن
پاکدامن ، زاهد پارسا
پاکها - نامی کردی پاکان
نیکو چهر پاکیزه تن پاکتن
دختر پاک پاکدخت
همسر آرتاداس که مادها او را به کورش هدیه کردند امانپذیرفت پانته آ
آراسته ، نیکو ، شاد پدرام
روشن ، تابش پرتو
تابش ، آتشپاره پرشنگ
روشن ، تابش ، فروغ پرتو
پرنده مهاجر پرستو
پیروز - لقب خسرو دوم ، پادشاه ساسانی پرویز
بهشت ، باغ و بستان پردیس
ازاشخاص بسیار ثروتمند در زمان بهرام گور پرهام
افسرده ، غمگین پژمان
بیم و هراس پژوا
پارچه حریر پرنیا
میله آهنی - نام پدرافراسیاب پشنگ
حشره ای زیبا که خود را به شعله می زند پروانه
ثریا ، ستارگان کوچک نزدیک به هم پروین
فرشته ، جن ، همزاد پری
زیبا روی - نام زن جمشید شاه پریچهر
دختر پری ، همسر سام نریمان و مادر زال پریدخت
همچون پری پریسا
پری ناز دار پرناز
پری روی ، فرشته روی پریوش
کبوتر بال شکسته ای که به دنبال آشیانه می گردد. پریا
هدهد پوپک
جانشین ، یادگار پوران
نام دختر خسروپرویز پوراندخت
پهلوان محمد خوارزمی ملقب به پوریای ولی پوریا
آهن سخت و کوبیده ، نام پهلوان ایرانی زمان کیقباد پولاد
رونده و دونده - نامی کردی پویا
گیاهی خوش عطر و بو که در کنار جویها می روید. پونه
الهام ، وحی ، پیغام پیام
کامیاب ، فاتح ، نام چند نفر از پادشاهان ساسانی پیروز
عهد ، قول وقرار - عنوان اسامی مردان در فارسی دری پیمان
تابنده ، منور تابان
دختر تابناک تاباندخت
تاجدار ، نام و عنوانی در فارسی دری تاجی
ستاره تارا
آتشبان - نامی کردی تاویار
زیبا و صاحب جمال ، سرود ، نغمه ترانه
نازنین ، با ناز و کرشمه - نامی کردی تناز
نام دختر خسروپرویز - سرزمین تور توران
دختری از توران توراندخت
دلاور ، یکی از سه پسر فریدون شاه تورج
خروس صحرایی ، قرقاول تورتک
باد سخت توفان
برف اندک - نامی کردی توژال
داده تیر ، اشک دوم پادشاه اشکانی تیر داد
گل ، نامی کردی تینا
تشنه ، نامی کردی تینو
سردار ایرانی یزدگرد جابان
اسم یکی از قهرمانان ایران زمین ، نامی کردی جامین
پایدار ، همیشگی جاوید
‌ نام دختر پیران ویسه که همسر سیاوش شد. جریره
پسر طهمورث چهارمین پادشاه پیشدادی جمشید
برنا ، دلیر ، شاداب جوان
جوینده - پهلوان مازندرانی بود که بدست رستم کشته شد. جویا
دنیا ، عالم ، گیتی ، کیهان جهان
شانس و اقبال جهان جهانبخت
بخشنده جهان جهانبخش
نگهبان جهان جهاندار
فاتح جهان - نام پسر رستم جهانگیر
بانوی جهان ، ملکه جهان جهان بانو
دختر گیتی جهاندخت
مایه فخر عالم جهان ناز
آهو ، نامی ترکی جیران
زرنگ ، چالاک چابک
سریع و زبردست چالاک
پیشرو و پیش قراول کاروان چاوش
دوازدهمین پادشاه سلسله ماد چترا
کنیه و لقب بهرام چوبین سردار انوشیروان چوبین
نام دختر بهمن است که سی سال پادشاهی کرد چهرزاد
دختر مشرق زمین خاوردخت
خدا داده خداداد
دوست خدا - فرمانروای بخارا بوده است خدایار
شاد و خندان - پهلوان خرم از عهد شاه شجاع است خرم
دختر شاد و خندان خرمدخت
مشهور ، نیک نام - لقب چند تن از پادشاهان ساسانی خسرو
قهرمان ، نیرومند - نام پسر داریوش کبیر هخامنشی خشایار
درخشنده آفتاب - معشوقه جمشید درداستان جمشید و خورشید خورشید
زاده آتش ، نام استاندار پارسی طبرستان دادمهر
مالدار، ثروتمند ، از نامهای خداوند دارا
نام پسر بهمن پادشاه کیانی داراب
دارنده ، ازنامهایی که در اوستا آمده است داریا
نگهبان نیکی - فرزند ویشتاسب از شاهان بزرگ هخامنشی داریوش
از اسمهائی که در کتاب وامق و عذرا آمده است دانوش
‌ حاکم عادل ، قاضی داور‌
ماما ، نامی کردی دایان
بحر ، نام فرزند علاالدین عماد شاه دریا
محبوب و معشوق دل آرا
دلچسب ، دلکش ، آویزه دل دل آویز
مایه آرامش دل / معشوقه بهرام گور دلارام
گوارا ، مطلوب دل انگیز
برنده دل ، یار و معشوق دلبر
عزیز و گرامی دلبند
رباینده دل ، محبوب دلربا
شادمان و خوشحال دلشاد
جذب کننده دل ، دلربا ، دلپذیر دلکش
آنکه قلب و دلش ناز است دلناز
مهربان ، مشفق دلنواز
نام جد پنجم گرشاسب ، دور از اسب پادشاه دورشاسب
عالم و گیتی دنیا
اولین پادشاه مادها در قرن هفتم پیش از میلاد دیااکو
دزد دریائی در داستان وامق و عذرا دیانوش
پارجه ابریشمی رنگی ، روی زیبا دیبا
دختر زیبا ، دختری همچون پرنیان دیبا دخت
نام گلی بهاری - نامی کردی است رابو
مشاور ، متعمد - نامی کردی است رابین
بانوی بخشنده و جوانمرد رادبانو
نام سپهسالار خسرو پرویز ساسانی رادمان (رادمن)
راز دار - عنوان مردان بزرگ در پارسی دری رازبان
رازیانه - نامی کردی برای دختران راژانه
هموارو صاف - نامی کردی راسا
آرامش تن - موسیقی دان عهد ساسانیان رامتین
فراغت ، آسودگی ، راحتی ، نام هیربد زردشتی رامش
خواننده و نوازنده ، خنیاگر رامشگر
نگهبان عاقل رامونا
چوپان و گوسفند چران رامیار
خدای بزرگ ، نامی آشوری است رامیلا
معشوقه ویس ، نام یکی از سرداران ایران رامین
شکارچی - نامی کردی راویار
مانند روز - نامی کردی رژینا
دارای چهره پاک رخپاک
چهره ، سیما رخسار
منسوب به رخش رخشانه
تابان ، کنایه از خورشید است رخشنده
رزمنده ، مبارز رزمیار
تنومند و قوی اندام ، جهان پهلوان ایرانی و قهرمان بزرگ شاهنامه رستم
نورانی ، روشن رکسانا
یاقوت سرخ روبینا
فرزند تابان ، زن پسرزا ، نام قلعه ای در غرب ایران رودابه
خوشبخت: بهروز، از موبدان بهرام گور ساسانی روزبه
مشعل دار ، همچنین نام دارویی گیاهی است روشنک
روشن روناک
نام پسر گودرز رهام
راهی شده ، روان ، مسافر رهی
رهگذر ، نامی کردی ریبار
پائیز ، لغت زند و پازند راسپینا
خوشبخت ، خوش اقبال زادبخت
بهزاد ، نیک زاده شده زاد به
دارای نژاد پاک و اصیل زاد چهر
زاده روشنی زاد فر
فرزند سپید موی سام نریمان و پدر رستم قهرمان ملی ایرانیان زال
برادر شاپور ساسانی ، نام یکی از قضات ساسانی زادماسب
داماد ، نامی کردی زاوا
صاحب شتر زرد و زرین ، پیامبر ایران باستان زردشت
طلا کوب ، زرین زرنگار
طلائی ، زربفت زری
طلائی رنگ ، منصوب به زر زرین
آنچه منسوب به زر است زرینه
روزگار ، دهر زمانه
گیاهی با گل کبود رنگ ، نامی کردی زونا
خوشگل ، قشنگ ، خوب ونیکو زیبا
قبیله ای از کردها ، نامی کردی زیبار
زمین ، لغت اوستائی زیما
زنده ، پابرجا - نامی کردی زینو
شبنم ، قطره ژاله
گلهای دارای قطره و شبنم - نامی کردی ژالان
زندگی ، زندگی شهری - نامی کردی ژیار
زندگی و حیات - نامی کردی ژینا
زندگی ژیوار
صحرا ، کوه و دشت - نامی کردی سارا
سار کوچک ، پرنده ای سیاه رنگ وبزرگتر از گنجشک سارک
نام سازی شبیه به کمانچه سارنگ
بامداد ، فردا - نامی کردی ساره
سوال کننده ، رئیس معبد آناهید استخر که خاندان ساسانیان به او منسوبند ساسان
پیاله شرابخوری ، جام ساغر
سیه چرده - جهان پهلوان ایرانی وجد رستم سام
ترتیب ، نظام ، زندگی سامان
سهل و آسان سانا
کمیاب ، نادر، نام گلی است ساناز
حامی و یار و پشتیبان - نامی کردی سانیار
خوش اخلاق ، مهربان - نامی کردی ساویز
آسمان صاف - نامی کردی ساهی
خاندانی از موبدان زردشتی ، سیمرغ ساینا
منطقه تاریک پشت هر جسم ، حمایت سایه
مقدس ، محترپ سپنتا
اسفند سپند
آسمان ، نام فرزند کیخسرو سپهر
بخشیده اسمان - داماد داریوش هخامنشی سپهرداد
درخت سفید سپیدار
بانوی سفید و درخشان سپید بانو
سحرگاه ، سپیدی چشم سپیده
کرات آسمانی که در شب می درخشند ستاره
دختر ، سیتا ستی
سربلند ، متکبر سرافراز
رئیس ، پیشوا سرور
شنیدن و فرمانبرداری - فرشته مظهر اطاعت سروش
شادمانی ، خوشحالی سرور
شناگر ، فردا سوبا
اسب سوار - لغت زند و پازند سوبار
یک خوشه گندم سنبله
دختر زا - سود ده سودابه
سرخ رو ، نام دختر اردوان پنجم سوری
خانواده ای در دوره اشکانیان که قدرتمند بودند سورن
سردار دلیر و خردمند پارتی سورنا
سوزنده ، ملتهب سوزان
سبزه ، نامی کردی سوزه
گلی به رنگهای سفید، کبود ، زرد و حنایی سوسن
نام قبیله ای از کردها سومار
نام گلی است ، نامی کردی سولان
زنی که پیرو پژمرده نمی شود سولماز
شاهد گرفتن خدا یا بزرگی را گویند سوگند
سرخ روی ، نام پسر رستم که در جنگ با رستم فرمانده سپاه تورانیان بود سهراب
پرنده ای خوش آواز، با پرهای سبز و زرد سهره
کوه آتشفشان قدیمی در آذربایجان سهند
مجرد - نام پسر کیومرث سیامک
دارنده اسب سیاه ، فرزند کیکاووس که ناجوانمردانه و بی گناه به قتل رسید سیاوش
مانند سیب ، دانشمند شهیر ایرانی ، منصف الکتاب سیبوبه ‌
چهره ، رخ سیما
دختر نقره ای و سفید سیمدخت
مرد دانشمند ، نام پدر شیخ ابوعلی سینا سینا
نقره ای ، سفید ، روشن سیمین
دختر نقره ای و سفید سیمین دخت
پروانه شاپرک
شادمانی ، خوشحالی ، شور شادان: شادمان شادی
مهربان ، با محبت شادمهر
گردنبند درست شده از بادام - نامی کردی شاران
پسر شاه ، شاهزاده - نام چند تن از شاهان ساسانی شاهپور
دختر شاه ، شاهزاده خانم شاهدخت
شاه منظر ، کسی که رخساری همچون شاه دارد شاهرخ
پرنده ای شکاری شاهین
دخت شاهین شاهیندخت
سزاوار ، لایق شایسته
بلبل ، ستاره کاروان کش شباهنگ
نام گلی است که شب هنگام باز می شود شب بو
سیه فام ، سیه چرده ، نام اسب خسروپرویز شبدیز
رطوبتی که شب هنگام روی گلها می نشیند شبنم
گرمای سوزان ، عشق فراوان ، نامی کردی شراره
شرمسار ، خجل شرمین
یکی از سرداران معاصر شاپورذوالاکتاف ساسانی شروین
گل درختان میوه دار ، شکفته شکوفه
خندان ، بشاش شکفته
درختی زینتی و تقریبا همیشه سبزکه دستمایه بسیاری از شاعران است شمشاد
خوشبو، خوش عطر شمین
شبان ، چوپان - نامی کردی شوان
از نامهای ارمنی ایرانی به معنی بانوی بزرگوار شمیلا
فتنه انگیز ،‌ ایجاد کننده شور و شوق شورانگیز
خوش قیافه ، قد بلند- نامی کردی شوری
شعله آتش ، سنگ آسمانی ، ستاره دنباله دار شهاب
درخورشاه ، لایق شاه شهبار
باز سفید رنگ ، شاه باز شهباز
پر بزرگ پرندگان شهبال
پرشاهانه شهپر
داده و بخشیده شاه شهداد
آنکه به زیبایی مایه آرایش شهراست ، آرایش دهنده شهر شهرآرا
رام و مطیع شاه شهرام
بانوی شهر ، ملکه شهربانو
شهرزاده ، بومی - نقال قصه های هزار و یک شب شهرزاد
خواهر جمشید و همسر ضحاک ماردوش شهرناز
شیرینی شهر شهرنوش
مشهور و نامی شهره
پادشاه ، یارشهر ، نام پسر برزوپسر سهراب شهریار
شاهزاده ، فرزند شاه شهرزاد
زن سیه چشم شهلا
نوازش شده شاه شهنواز
منسوب به شاه شهین
نسیم شبانه - نامی کردی شیبا
آشفته و عاشق شیدا
‌خورشید ، درخشان شیده
پهلوان و دلاور شیردل
شیر بچه ، همچون شیر شیرزاد
به رنگ شیر ، مانند شیر شیرنگ
پهلوان معاصر با گشتاسب ، نام سردار فریدون شیرو
دختر شیرین شیرین دخت
دخترانه ، نامی کردی شیما
قدرتمند ، توانا - نامی کردی شینا
مطبوع و گوارا ، معشوقه خسرو پرویز شیرین
شیرین بیان ، خوش زبان ، ایزد بزرگ هندیان باستان شیوا
فرزند نوذر پهلوان ایرانی شاهنامه طوس
پرنده سبز رنگ و سخنگوست و نام برخی زنان در فارسی دری است . طوطی
دارای اسب قوی - نام پسر منوچهر طهماسب
روباه تیزرو و قوی ، پادشاه پیشدادیان و پدر جمشید طهمورث
آشوب ، هیاهو غوغا
گل نشکفته ، کنایه از دهان معشوق غنچه
از نامهای کردی برای دختران فتانه
قربانی ، نامی کردی فدا
بلندی و شکوه فراز
شکوه مرزداری - نام پسر رستم دستان فرامرز
سیاه گوش ، نام مادر فریدون ، نام همسر بهرام گور ساسانی فرانک
محل شکوه و جلال فراهان
مناعت ، بزرگی فربد
شکوه خداوند فربغ
دانشمند و فاضل فرجاد
تابان و زیبا - نام یکی از امیران سیستان در عهد سلجوقیان فرخ
نیک پی و نیک قدم فرخ پی
مبارک آفریده شده فرخ داد
دارای صورت زیبا فرخ رو
مبارک زاد ، خجسته زاد ، رستم فرخزاد سردار معروف ساسانیان است فرخ زاد
درای چهره زیبا ، خوشگل فرخ لقا
زیبا چون خورشید فرخ مهر
داده شکوه وزیبائی فرداد
بهشت ، بوستان فردیس
یگانه ، شکوه دین ، مخفف فروردین ماه اول بهار فرین
زاده فرو شکوه فرزاد
شایسته و لایق - نامی کردی فرزام
عاقل ، حکیم ، دانشمند فرزان
دانشمند ، عاقل و عالم فرزانه
عالم ، وزیر دربار فرزین
شا دمان ، مسرور ، خوشحال فرشاد
فرستاده الهی و آسمانی فرشته
درخشانتر ، نام برادر پیران ویسه فرشید
دستور ، حکم فرمان
داری ناز فراوان فرناز
نام دختر افراسیاب و همسر دوم سیاوش فرنگیس (فری گیس)
دلیل و برهان فرنود
شکوه ، نام پادشاه باستانی ماد فرنوش
نامی برای پسران فرنیا
افتاده حال ، متواضع فروتن
پائین - نام پسر سیاوش ، نام پسر کیخسرو نام پسر خسرو پرویزو شیرین فرود
روشنائی ، روشنی فروز
تابان ، درخشان فروزان
روشنی ، تابناک فروزش
درخشان ، درخشنده فروزنده
روشنائی ، تابش فروغ
عاشق افسانه ای شیرین فرهاد
شکوه ، ادب ، تربیت فرهنگ
صداقت و راستی در دین فرهود
همراه خوب و شایسته فربار
زیبا و فریبنده فریبا
بی همتا، نامی کردی فرید
دختر بی همت فریدخت
دارای شکوهی اینچنین ، پادشاه پیشداری که بر ضحاک ماردوش غلبه کرد فریدون
فر و شکوه ایمان فریمان
عشوه گر ، پریناز فریناز
شکوه شیرین فرینوش
زنگ ، همان پریوش هم هست فریوش
پیروز و مظفر فیروز
سنگی گرانبها با رنگ فیروزه ای فیروزه
معرب کاووس است قابوس
سرور گرامی ، شاه محبوب ، پدر کیکاوس از پادشاهان کیانی قباد
بهشتی ، روحانی قدسی
کدبانو ، نامی کردی برای دختران کابان
کبوتر ، نامی کردی برای دختران کابوک
فعال و کوشا کارا
از نامهای ارمنی ایرانی به معنی نوید دهنده کارو
نام یکی از سرداران ماد کاراکو
کسی که بخت به کام اوست کامبخت
آرزو دهنده ، مراد بخش کامبخش
صورت فرانسوی ((کمبوجیه)) پسر کورش است کامبیز
کامجوینده کامجو
یکی از دانایان دین زردشت کامدین
سعادتمند و خوشبخت کامران
به مقصود و مراد رسیدن کامراوا
آرزو و خواهش کوچک کامک
کامروا ، خوشبخت کامنوش
کامروا و پیروز کامیار
معدن شانس ، نامی کردی کانیار
پادشاه توانا - از پادشاهان کیانی و پسر کیقباد کاووس
آهنگر معروف ایران باستان که علیه ضحاک قیام کرد کاوه
جهان بانو ، دختر قیصر روم و مادر اسفندیار کتایون
ناز و غمزه کرشمه
معرب خسرو است کسری
موی پیچیده ، دختری با موهای مجعد کلاله
نام پسر کورش کمبوجیه است کمبوجیه
کوشنده ، ساعی کوشا
خداوند کوه ، عابد کهبد
رام شده کوه نام برادر و سردار افراسیاب کهرام
زاده کوه ، کسی که در کوه زائیده شده است کهزاد
شهریار بزرگ کیارش
پادشاه ، امیران کیان
فرستاده ، نامی کردی کیانا
دارای چهره پادشاهان کیانچهر
شاهدخت ، دختر شاه کیاندخت
بسیار شیرین ، نام یکی از دو برادر فریدون در شاهنامه کیانوش
بزرگوار - نام پدر کیقباد کیاوش
پادشاه نیکنام ، نام پسر سیاوش و سومین پادشاه کیانیان کیخسرو
پادشاه محبوب - پدر کیکاوس و سر سلسله کیانیان کیقباد
سیاه چرده ، سبزه ، نام پسر کیقباد و پدر کیاوش کیکاووس
سیاره زحل و دومین سیاره منظومه شمسی پس از مشتری است . کیوان
دختر سیاره کیوان کیوان دخت
نخستین انسان ، و به گفته شاهنامه نخستین پادشاه کیومرث
جهان و گیتی کیهان
دختر گیتی کیاندخت
جهان کوچک کیهانه
پهلوان زاده شده گرد آفرید
پهلوانان ، یلان گردان
به ر وایت شاهنامه همان کیومرث اولین پادشاه است گرشا
صاحب اسب لاغر ، پهلوان ایرانی و جد رستم گرشاسب
شعله آبی ، نامی کردی برای دختران گرشین
منسوب به گرگ ، پسر میلاد از پهلوانان زمان کیخسرو گرگین
زیبا ، نامی ترکمنی است گزل
صاحب اسب رمنده ، پدر داریوش هخامنشی گشتاسب
دارنده اسب نر گشسب
دختر رستم و زن گیو گشسب بانو
گیاهان رنگی کوچک که دستمایه شاعرانند گل
حالت قرار گرفتن گلها روی شاخه ها گل آذین
‌ آراینده گل گل آرا‌
تخم چشم ، نامی کردی گلاره
فروزنده گل گل افروز
دسته گل گلاله
آنکه اندامش مانند گل است گل اندام
گیاهی برای زینت گل گلاویز
داری بوی گل گلباد
پرگل ، گل افشان گلبار
گلبانگ گلبام
نگهدارنده گل گلبان
بانوی چون گل گلبانو
هر یک از برگهای یک گل ، مثل برگ گل گلبرگ
معطر ، خوشبو گلبو
مثل گل بهاری گلبهار
گل افشان گلبیز
تکه گل ، پاره ای از گل گلپاره
برگ گل ، پر گل گلپر
پری همچون گل گلپری
پرازگل ، پوشیده از گل گلپوش
کسی که چهره اش به لطافت گل است گل پونه
باغبان ، عاشق گل ، کسی که گل می چیند . گلچین
دختر گل گلدخت
به رنگ گل ، مانند گل گلدیس
رباینده گل گلربا
بسیار زیبا همچون گل گلرخ
به رنگ گل ، شرابی رنگ گلرنگ
زیبا و سرخ رو گلرو
گلزار و گلستان گلشن
ریزنده گل گلریز
زائیده گل گلزاد
گلستان ، جای پرگل گلزار
مثل گل گلسا
درخشان چون گل گلشید
گل انار ، شکوفه انار گلنار
کسی که ناز و غمزه اش مثل گل است گلناز
گل بانو ، خانم گل گلنسا
نوازش شده گل گلنواز
شیرین مثل گل گلنوش
مانند گل ، قرمز رنگ گلی
از پهلوانان عهد کاوس وکیخسرو و یکی از پادشاهان معروف اشکانی گودرز
انقلابی زمان مادها که برای براندازی مادها و هخامنشیان قیام کرد گوماتو
خرم و باصفا آبادان
نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی آبتین
نام یکی از درباریان اردوان سوم اشکانی آبدوس
اوستا آبستا
نام والی آتروپاتن(آذرآبادگان) آتروپات
نام پسر اوپدرم در زمان داریوش بزرگ آترین
فروغ و روشنایی آتش
نماد، عنصر آخشیج
آذر، آتش آدُر
نام موبد موبدان دوران شاپور آدُرباد
نام موبدی بوده آذر بُرزین
نام موبدی بوده آذر بُرزین
نام پسر آذرساسان آذرآیین
نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار آذرافروز
نام موبد موبدان روزگار شاپور دوم آذرباد
نام پسر هومت که نوشتن نامه دینکرد را به انجام رساند آذربُد
موبدی در زمان یزدگرد آذربود
پسر آذرآیین پسر گستهم نویسنده کتاب گلستان دانش آذرپَژوه
نام یکی از ساتراپ آذرآبادگان آذرپناه
صاعقه، برق آذرخش
در اوستا به دارنده فرآذر آذرفر
از موبدان بزرگ شیراز در روزگار حافظ آذرکیوان
نام موبدی است در زمان کواد آذرمهر
در اوستا به دوست‌دار فرهنگ آذرنوش
زیور، نام فرمانده لشکر بابک خرمدین آذین
نام عموی اشوزرتشت و پدر میدیوماه آراستی
نام فرمانده نیروی دریایی خشایارشاه آرتمیس
نام هفتمین پادشاه ماد آرتین
پهلوان و یکی از بهترین تیراندازان ایرانی آرش
آرزو، خواسته آرمان
آرامش، آسودگی آرمین
اصیل و آزاد ، فرمانده ارتش ایران در روزگار کورش آریا
نام فرمانده ناوگان خشایار شاه آریامن
نام پسر داریوش آریامنش
دارنده مهر ایران آریامهر
از نامهای برگزیده آرتاباز
دلاور و پهلوان. سردار داریوش سوم آریوبَرزَن
نام بهدینی که در فروردین یشت ستوده شده آزاد
راد، جوانمرد، دارنده خوی آزادگی آزاد منش
از نام های برگزیده آزادمهر
بی زمان آژمان
نام پدر بهمن که در چکامه از او یاد شده آسا
نام چهارمین و آخرین پادشاه ماد آستیاک
آویخته، نگهدارنده آونگ
آویختن، نگهداری آویز
نام نیای یازدهم اشوزرتشت آیریک
بی آغاز اَبدَه
بی رنج اَبیش
نام پسر سام اپرنگ
دارنده بلندی و شکوه یا فرهمند اَپروَند
پیروزمند و شکست ناپذیر . نام خسرو دوم پادشاه ساسانی اَپروَیژ
نام پسر کیقباد نخستین پادشاه کیانی اَپیوه
دلیر، بی ترس اَترس
راستگو. نام پسر ویشتاسب اَرتان
ارزنده. نام یکی از نیاکان اشوزرتشت ارج
اوستایی آن یعنی دارای اسبان پرارزش ارجاسب
با ارزش ارجمند
نام پادشاهان اشکانی و متفکر نامدار ارد بزرگ ارد
نام پادشاه هخامنشی و ساسانی اردشیر
از واژه ارد ایرانی است اردلان
در اوستا ، پشتیبان راستی و درستی است اردوان
نام سالار مازندران ارژنگ
راست و درست ارشا
دارنده اسبهای نر ارشاسب
پسر عموی داریوش بزرگ اَرشام
نام نیای داریوش بزرگ اَرشان
نام نخستین پادشاه اشکانی ارشک
نام برادر کاووس اَرشَن
نام پسر میانی اشوزرتشت. فرمان گذار اروتَدنر
شریف- نجیب. نام پدر لهراسب اروَند
گاه پسین اُزیرن
دارنده سپاه نیرومند اسپاد
نام خانوادگی و یکی از نیاکان اشوزرتشت اسپنتمان
نام پدر بزرگ خسرو انوشیروان اسپهبُد
نام پسر کی گشتاسب کیانی و برادر پشوتن اسفندیار
راستی ، درستی ، راه خوشبختی اشا
داده پاکی و پارسایی اشاداد
راستی اشتاد
نام سومین نیای پاکر اشکان
گاه سپیده دم، آغاز روشنایی اُشهن
نام برادر هوشنگ پیشدادی اَشوداد
پاکروان اشوفْرَوَهَر
پاک منش اشومنش
روشنایی و فروغ. از مفسران اوستا در زمان ساسانیان افروغ
نام سردار ایرانی افشین
درختی با گل های سپید اقاقیا
بی گمان اَگومان
کوه بلند. نام پهلوانی است البرز
توانا و تیزپا الوند
نام پدر آذرپات، از نویسندگان نامه دینکرد امید
نام پسر خواستان دیلمی از سرداران مازیار امیدوار
کسی که اندیشه اش در پی شهرت و ستایش است اندریمان
بی مرگ. جاویدان اَنوش
پاکروان، پادشاه ساسانی انوشیروان
رهبری و فرمانداری . نخستین بخش از سروده گات‌ها اَهنَوَد
هستی بخش، خداوند اهورا
نام یکی از یاران داریوش اوتانا
بخشاینده اَوَخشیا
از سرداران کورش بزرگ اَوَرداد
نام پسر داریوش هخامنشی اَوَرکام
خدایار، یاور اهورا اورمزدیار
تخت پادشاهی . نام فرستاده پادشاه کشمیر به یمن اَُورنگ
زننده و شکست دهنده دشمن اُوژن
در اوستا به چم دارنده چشمه ها اوس
دانش، کتاب دینی اوستا
نام سردار سغد در زمان هخامنشی اوستانَه
بامداد و سپیده در اوشهین گاه اوشَه
پروراننده قانون مقدس اوشیدر
اینچنین، اینگونه ایدون
از نام های برگزیده ایران پناه
از نام های برگزیده ایرانپور
نام یکی از بزرگان ایران ایرانشاه
روشنایی ایران ایرانمهر
یاری دهنده آریایی ها ایرج
ستایش و ستودن ایزد
یاور ستودنی ایزدیار
خواستار کشتزار و آبادکننده. بزرگترین پسر اشوزرتشت ایسَدواستَر
نام پسر ساسان در زمان اشکانیان بابک
نام دژبان غزه در هنگام داریوش سوم باتیس
کشاورز بادرام
نام نوازنده و رامشگر نامی زمان خسرو پرویز باربُد
نام پدر مزدک بامداد
نام نوازنده. نامی در روزگار ساسانیان بامشاد
هنگام بامداد بامگاه
نگهدارنده بایگان
نام پدر هیربد شهریار بخت آفرین
از فرزندان رستم در روزگار خسرو پرویز بَختیار
از نام های روزگار هخامنشیان بَخشا
لعل بَدخشان
بهره. نام یکی از سرداران خشایار شاه بدره
بلند اندیشه بَرازمان
نام پسر کوچک کورش بَردیا
بلندبالا. نام پسر سهراب بُرزو
نام رییس پزشکان شاهی در روزگار خسرو بُرزویه
نام یکی از سرداران یزدگرد ساسانی بَرسام
شاخه های گیاهی بَرَسم
پاک و تمیز بَرِشنوم
نام وزیر شیروی ساسانی بَرمک
نام مهین دستور انوشیروان دادگر بُزرگمهر
نام یکی از سرداران ایرانی روزگار هخامنشی بَگاداد
نام یکی از سرداران هخامنشی بَگاش
نام نوزدهمین پادشاه ساسانی بلاش
دارنده اصل و بنیاد بُندار
شاد بنیاد بُنشاد
در اوستا به چم وهوونت دارنده نیکی بَهاوند
نیکی بخش بِهراد
فتح و پیروزی است. نام پهلوانی در شاهنامه بهرام
نام یکی از دانشمندان و عارفان زرتشتی بَهرامشاه
روزگار نیک و خوش بِهروز
نام یکی از پهلوانان ایران پسر پیل زور بِهزاد
از نام های برگزیده بِهمرد
نیک منش. نام پسر اسفندیار بهمن
نیک نام بهنام
دارنده زمین. نام کشاورزی در زمان خشایار بوبار
رهایی یافته. نام یکی از بزرگان هخامنشی بوجه
رستگار بوخشا
نام پسر گیو بیژن
پرهیزکار پارسا
نام برادر زاده داریوش بزرگ پاساک
دین درست، دین پاک پاکدین
پاک باطن، نیک نفس پاکروان
پاک نژاد، نجیب پاکزاد
از نام های برگزیده پاکمهر
کشتزار پالیز
دادگستر پَتَه مانی
نام نبیره سام. درود، شادباش پدرام
درفش پرچم
نام پسر سام پَرنگ
از نام های برگزیده پرهام
شکست ناپذیر و پیروزمند. کنیه خسرو دوم ساسانی پرویز
بلند بالا، نام پسر کیکاووس پَریبُرز
نام نیای اشوزرتشت، بهرام پژدو از چکامه سرایان نامی زرتشتی پژدو
از نام های برگزیده پژمان
نام برادر زاده فریدون پیشدادی پَشَنگ
پیشکش کننده تن یا فداکار پشوتَن
دارنده اسبان زیاد پدر اشوزرتشت پوروشسب
نام یکی از پهلوانان ایران پوریا
نام پسر آزادمرد پسر رستم پولاد
جوینده پویا
پوییدن پویان
پادشاه ساسانی پیروز
پیروز، کامیاب پیروزگر
نخستین قانون گذار، بنیانگذار عدل و دادگری پیشداد
پهلوانی بوده از فرزندان رستم زال پیلتَن
مهر، عهد پیمان
برادر هوشنگ پیشدادی تاژ
کوشنده تخشا
واحد زمان تَسو
جستجو تکاپو
نام موبد موبدان روزگار اردشیر بابکان تَنسِر
از بزرگان ملک داراپادشاه ایران تَهماسب
بزرگ پیکر تَهمتَن
دلیر و پهلوان. نام دومین پادشاه پیشدادی تهمورس
نیرومند، زورمند توانا
نام پسر شاه فریدون تور
دلیر و پهلوان تورج
نام پسر نوذر یکی از پهلوانان نامی ایران توس
بخشنده تیر. نام دومین پادشاه اشکانیان تیرداد
نام درختی است تیس
نام یکی از سرداران خشایار شاه تیگران
نشاط انگیز جان‌پرور
دلیرو زیبا جانان
نام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسان جاوید
مخفف جمشید جم
از پادشاهان پیشدادی جمشید
نام پسر رستم زال پهلوان نامی ایران جهانگیر
با ناز و غرور چالش
از بازی‌های کودکان چالیک
گردونه مهر چلیپا
ابزار بازی قدیمی چوگان
چگونه زیستن چینوَد
از نام های برگزیده خدابخش
از نام های برگزیده خداداد
از نام های برگزیده خدایار
بلند جایگاه، سرور خدیو
نام یکی از پیروان دستور آذرکیوان خردمند
شادمان، خوش خرم
نیک آواز. نام پادشاه ساسانی خسرو
از سرداران ایرانی در دورة پادشاهی شاه گشتاسب خشاشه
از سرداران ایرانی در دوره پادشاهی شاه گشتاسب خشاشه
شاه دلیر و مردمنش خشایار
شاد، شادمان، خوشحال خشنود
راضی خورسند
نیک نهاد خوش‌منش
درستکار، نیکنام خوشنام
نام یکی از هفت کشور زمین خُونیرِث
دادگری، قانون داتَه
دادگر، عادل دادار
نگهبان قانون دادبان
قانون خوب دادبه
قانون خوب.پسر دادگشنسب که نامه تنسر را به تازی برگردانده دادبه
از شاگردان موبد کیخسرو پور آذرکیوان دادپویه
جوینده عدل و داد دادجو
خواستار عدل و داد دادخواه
دادرسنده دادرس
از نام های برگزیده دادفر
از نام های برگزیده دادمهر
از نام های برگزیده دادنام
دادگر، عادل دادوَر
دارنده، نام نهمین پادشاه کیانی دارا
نام پسر بهمن، هشتمین پادشاه کیانی داراب
نام سومین شاهنشاه هخامنشی داریوش
سوخته، داغ داژو
هوشیار، آگاه دانا
نام موبدی است داور
نام داماد داریوش بزرگ دَریز
فرمانده ده تن سرباز دَسَم
دلیر، قهرمان دلاور
نام سرداری درزمان ساسانیان دماوند
از نام های برگزیده دهناد
یاور و سرور دین دینشاه
یاری دهنده دین دینیار
کلاه پادشاهی دیهیم
بخشنده. یکی از سرداران اردشیر دوم راتین
بخشنده راد
سخاوتمند . نام سپهدار خسرو پرویز رادمان
مهربخش. نام سردار داریوش سوم رادمهر
بخشندگی رادین
گل سپید، گونه‌ای انگور رازقی
نام چنگ نواز نامی خسروپرویز رامتین
کسی که ایزدرام(شادمانی) یاور اوست رامیار
نام یکی از فرزندان کیخسرو رامین
گاه نیمروزی رپیتون
نام برادر بزرگتر اشوزرتشت رَتوشتَر
دارای بزرگی و سروری یکی از بزرگان هخامنشی رَتوناک
تابان، از سرداران داریوش رَخشان
واژه پهلوی به چم زورمند رَزین
نام پیکار نگار بهرام گور رَسام
بالش و روینده. پسر زال پهلوان نامی ایران رستم
نام یکی از مفسران اوستا رشن
ایزد دادگری و آزمایش رَشنُو
نام سپهدار همای بهمن رشنواد
نام برادر بزرگ اشوزرتشت رَنگوشتَر
آزاد رها
نام یکی از پهلوانان ایرانی. پسر گودرز رُهام
آزاد، رها رهی
نام وزیر بهرام گور روزبِه
نام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر روشاک
تابان ، درخشان روشن
نام دیگر اسفندیار پسر گشتاسب کیانی رویین تن
میوه ریواس ریوند
نام پدر شهریار از زرتشتیان کازرون زادان
نام پدر رستم زال
نگهبان زمین زامیاد
نام خوانسالار انوشیروان ساسانی زروان
دارنده جوشن زرین زَریر
نام یکی از پسران غباد ساسانی زَم
از پهلوانان ایرانی در دوره کاووس شاه کیانی زنگه
نام یکی از سرداران شاه کیخسرو کیانی زَهیر
پهلوانی ایرانی. نام پسر زال و برادر رستم زَواره
یکی از همدستان داریوش بزرگ در جنگ بابل زوپیر
نام پدر مردآویچ زیار
راه ستاره شناسی زیگ
نام شوهر پورچیستا جوانترین دختر اشوزرتشت ژوپین : نام پسر کیکاووس ژاماسب
از نام های برگزیده ژیان
نام پدر بزرگ اردشیر بابکان ساسان
پدر زال، پسر نریمان سالار
بهدینی از خاندان گرشاسب سام
نام بزرگ زاده بلخ سامان
نام پسر سام سَپْرَنگ
مقدس، ورجاوند سِپنتا
ورجاوند و مقدس. اسفند سپند
آسمان سِپِهر
داده یا آفریده آسمان سپهرداد
درخت بلند و راست سپیدار
خوب گفتن ستایش
قوی هیکل، نیرومند ستُرگ
سربلند، با افتخار سرافراز
سرودن سُرایش
نام پنجمین پادشاه باوندی سُرخاب
گوش دادن به صدای وجدان و فرمانبردار سُروش
شایسته سزاوار
نام یکی از سه پسران شاه فریدون پیشدادی سَلم
تابش سرخ. نام پسر زال سهراب
دلیر و پهلوان ، توانا سورن
برگزیده دینی سوشیانت
نام پسر کیومرس در شاهنامه سیامک
سیاوش، پسر کیکاووس سیاوخش
نام پسر کیکاووس سیاوش
نام کورش به پیکره دیگر سیروس
یکی از نخستین پیروان اشوزرتشت سینا
نام بهرام گور پادشاه ساسانی شا بهرام
نام دومین شاهنشاه ساسانی شاپور
بخشی از گیاه و درخت شاخه
نام یکی از بزرگان روزگار ساسانیان شاد
شادمان و خشنود. نام پسر برزین. از کارمندان نگارش شاهنامه شادان
از نام های برگزیده شادبه
از نام های دوران هخامنشی شادفر
نام برادر فریدون شادکام
خوشحال شادمان
از نام های برگزیده شادنوش
از نام های برگزیده شاهرخ
نام پسر شاه بهرام پادشاه کشمیر شاهروز
نام یکی از بزرگترین سرداران لشکر ایران در زمان خسرو پرویز شاهین
سزاوار، شایسته شایان
گرانمایه، لایق شایگان
همه گاه، شبانه روز شباروز
مرغ سحر، ستاره بامدادی شباهنگ
پرنده شب پرواز شباویز
چالاکی و سرعت شتاب
پرسرعت شتابان
نام پسر سرخاب شروین
بردبار شکیبا
ستاره باران شهاب
باز سفید و بزرگ شهباز
از نام های برگزیده شهداد
از نام های برگزیده شهراد
از نام های برگزیده شهرام
از نام های برگزیده شهران
از نام های برگزیده شهرَوان
از نام های برگزیده شهروز
فرمانروای شهر ، نام پسر خسروپرویز شهریار
از نام های برگزیده شهزاد
دلاور، ماهر شهسوار
از نام های برگزیده شهیار
درختی بلند ، خون سیاووشان شیان
از نام های برگزیده شیدفر
نام پسر افراسیاب شیده
از نام های برگزیده شیدوَر
نام پسر گودرز. پهلوان نامی زمان شیدوش
شجاع، دلیر شیردل
زاده شیر، بچه شیر ، نامی از روزگار انوشیروان شیرزاد
از نام های برگزیده شیرمرد
از نام های برگزیده شیروان
همانند شیر شیروَش
از ابزار خنیاگری شیشَم
نام پدر مانی نقاش دوران ساسانی فاتک
بالا، بلندی فراز
از نام های برگزیده فرازمان
از نام های برگزیده فرازمند
نام پسر رستم زال فرامرز
نگهبان و نگهدار فر فربُد
راست و درست فربود
بزرگی و شوکت. از مفسران اوستا در زمان ساسانی فرخ
از نام های برگزیده فرداد
پیشرو در دین فردین
از نام های برگزیده فرزاد
از نام های برگزیده فرزام
از نام های برگزیده فرزین
شادبخت و شادمان فرشاد
یکی از وزیران کی گشتاسب فرشوشتر
نورانی تر فرشید
از نام های برگزیده فرمنش
نام یکی از سرداران شاپور فرنام
از نام های برگزیده فرنوش
پیشرو قانون .نام پهلوانی در شاهنامه . نام چند پادشاه اشکانی فرهاد
از نام های برگزیده فَرََهمند
از نام های برگزیده فَرهود
باشکوه و بزرگ فرهومند
نام پسر سیاوش فُرود
نام دومین پادشاه ماد فْرَََوَرِتیش
فَرَوَهَر، نیروی اهورایی فَرَوَشی
نیروی اهورایی درون انسان فَرَوَهَر
خاندانی از دوستان اشو زرتشت فریان
نام پسر کیکاووس فریبرز
از پادشاهان پیشدادی، نجات دهنده قوم آریا فریدون
نوعی درخت بید فوکا
نوشیدنی از دانه جو فوگان
از نام های برگزیده فولاد
نام هجدهمین پادشاه ساسانی فیروز
سر و سامان کاچار
پسر مهر نرسی از ارتشتاران دوره ساسانی کاردار
از نام های برگزیده کارن
تلاشگر کاری
کمبوجیه کامبوزیا
از نام های برگزیده کامبیز
از نام های برگزیده کامجو
از نام های برگزیده کامدین
نام دانشمندی زرتشتی اهل شیراز کامران
کامروا، کامران کامکار
نام یکی از سرداران افراسیاب کاموس
کامروا، خوشبخت کامیاب
کامیاب ، کامروا کامیار
جستجو کردن، کاویدن کاوش
نام آهنگر نامی که پادشاهی ذهاک را برانداخت کاوه
از نام های برگزیده کاووس
از نام های برگزیده کاویان
نام موبد موبدان روزگار شاپور یکم کرتیر
از نوادگان سلم، پسر فریدون کرکوی
از نام های برگزیده کمبوجیه
نام پادشاه زابلستان و پدر زن جمشید پیشدادی کورنگ
بنیانگزار شاهنشاهی هخامنشی کوروش
نام رامشگری است کوسان
کوشیدن کوشا
کوشا بودن کوشان
نام یکی از سرداران تبری کوشیار
بزرگ، صاحب، پادشاه کیا
از نام های برگزیده کیافر
از نام های برگزیده کیامرد
از نام های برگزیده کیامنش
جمع کی، پادشاه کیان
از نام های برگزیده کیان پور
از نام های برگزیده کیانزاد
از نام های برگزیده کیانفر
از نام های برگزیده کیانمهر
نام برادر شاه فریدون پیشدادی کیانوش
نام سردودمان و نخستین پادشاه کیانیان کیقباد
پدر سیاوش و پدر بزرگ شاه کیخسرو کیانی کیکاووس
جهان، گیتی کیهان
نام پدر موبد سروش، از شاگردان دستور آذرکیوان کیوان
نام نخستین انسان روی زمین کیومرس
نام پسر فارناک پادشاه کپاد و کیه و هوتیس گالوس
ارجمند، مقدم گرامی
پرارزش، پر ارج گرانمایه
گرویدن، پیروی گرایش
در اوستا به چم پهلوان نامی ، همانند رستم شاهنامه گَرشاسب
نام پهلوان نامی ایران گرگین
از جنگجویان و سرداران کیانی و پدر گردآفرید گژدهم
از نام های برگزیده گژگین
نام پنجمین پادشاه کیانی گشتاسب
نام پهلوانی در شاهنامه گشواد
خوش‌آیند، با مزه گوارا
نام پسر گیو، از پهلوانان نامی لشکر کیکاووس گودرز
گرد و پهلوان گیل
پهلوان ایرانی گیو
دارنده اسب تیزرو . پدر گشتاسب لهراسب
یکی از سرداران مادی کورش مازار
مازندران در اوستا مازنه
نام پسر غارن. از اسپهبدان تبرستان مازیار
نام پسر کاکی یکی از فرمانروایان ایرانی ماکان
پایدار، ماندنی ماندگار
نام پسر کی پشین و پدربزرگ لهراسب مانوش
نام پیکر نگار نامی در دوران شاپور مانی
نام پسر کیخسرو پسر اردشیر پسر غباد ماهان
زبر دست ماهر
از گوشه‌های موسیقی ماهوار
نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان ماونداد
دانای بزرگ، پروردگار مزدا
نام پسر بامداد در دوران ساسانی مزدک
نام نخستین مرد در اوستا مشیا
پهلوان نژاد. نام نیای سیزدهم اشوزرتشت. نام ششمین پادشاه پیشدادی منوچهر
نام پدر منوچهر شاه پیشدادی منوشفر
از نام های برگزیده مه زاد
نام پادشاه کابل و پدر رودابه مِهراب
یکی از هفت خاندان نامی دوران ساسانی مهران
نگهبان روشنایی و مهر مهربان
دارنده برترین مهر. نام پسر فرهاد در دوره بهرام پنجم مهربُرزین
از نام های برگزیده مهرپرور
از نام های برگزیده مهرپوی
از نام های برگزیده مهرپیکر
از نام های برگزیده مهرجو
نام چوپانی که کوروش را پرورش داد مهرداد
زاده مهر مهرزاد
جشن ملی ایران مهرگان
مهر بزرگ یا بزرگ مهر. نام نیای ششم اردشیر بابکان مهرمَس
نام یکی از چهار پسران اسفندیار مهرنوش
از نام های برگزیده مهریار
از نام های برگزیده مِهرین
از نام های برگزیده مهیار
دانه خشک انگور مویز
نام درختی تنومند نارون
دادگر ناشا
جوینده نام نامجو
دارنده نام نامدار
از نام های برگزیده نامور
سرباز دریایی. از نام های دوران هخامنشی ناوَرز
دلیر و پهلوان. دارای اندیشه بلند و مردانه نریمان
نام پسر زریر، برادر شاه گشتاسب نَستور
نام نوازنده نامی دوران خسرو پرویز نکیسا
آشکار، هویدا نمایان
از نام های برگزیده دوران ساسانی نوبخت
نام نویسنده دساتیر نوبهار
نام سومین برادر اشوزرتشت نوتریکا
یکی از سه پسران منوچهر نوذر
شهد، عسل ، انگبین نوش
نام پسر آذرافروز نوش آذر
نوشیروان نوشی
انوشیروان. از نام های برگزیده نوشیروان
مژده شادمانی نوید
نی‌زار، محل روییدن نی نیسان
خجسته ، خوش قدم نیک پی
از نام های برگزیده نیکدل
سعادتمند، خوشبخت نیکروز
از نام های برگزیده نیکزاد
نیکونام، خوشنام نیکنام
خوب، زیبا، نیکو کار نیکو
نام یکی از شاعران ایرانی نیما
پهلوان و دلیر نیو
نام کوچکترین برادر اشوزرتشت نیوتیش
ایزد آب در اوستا واته
روشنایی یا رویش. نام چهاردهمین نیای آدرباد مهر اسپند وخش
آفریده روشنایی، نام یکی از سرداران هخامنشی وخش داد
پیام آور وخشور
مقدس و نورانی . از نیاکان شاه بهرام ورجاوند
شعله آتش، گرمی آتش ورزم
جوان آراسته و زیبا ورساز
نماد پیروزی وَرَهرام
بخشنده وَسپار
نام کوهی در اوستا وَسنه
از نام های برگزیده وفادار
بلاش، پادشاه اشکانی وَلخش
نام پدر سلمان فارسی وهامان
خوش منش، نیک منش وَهمنش
ریشه اصلی بهمن امروزی وُهومن
از بخش‌های اوستا ویسپرد
نخستین پادشاه همزمان با اشوزرتشت ویشتاسب
نام وزیر استیاک آخرین پادشاه ماد هارپارک
یکی از درباریان خشایار شاه هامان
نام سپهسالار خسروپرویز ساسانی هامرز
از نام های ایرانی هامون
تابستان در اوستا هامین
گاه بامدادی هاون
ایزد نگهبان بامداد هاونی
دوست منش. نام سردودمان هخامنشیان هَخامنش
نام هشتمین نیای اشوزرتشت هَردار
نام سومین پادشاه ساسانی هُرمز
یار خدا هرمزدیار
شرح و تفسیر هُزوارش
دلیر و نامجو هُژبر
خوو پسندیده، از پهلوانان دوره کیانی پسر گودرز هَژیر
مانند، شریک همتا
همرنگ، همانند همگون
زمان، گاه هنگام
دربردارنده نیکی هوبَر
سازنده خو. پیشه ور هوتَخش
فرماندار ساحلی در روزگار داریوش هوتن
نیک آفرید هوداد
نام سومین نیای آدرباد مهر اسپنتمان هودین
خورشید هور
می صاف و مقدس هورا
پسر سیامک پسر کیومرس، دومین پادشاه پیشدادی هوشنگ
از نام های برگزیده هوشیدر
واژه ای پهلوی خوش اندام هوکَرپ
گیاه مقدس هوم
از نام های برگزیده هومان
اندیشه نیک هومَت
خوب‌منش هومن
نام داماد داریوش و از سرداران بزرگ پارسی هیمه
اثر و نشان که کسی از خود باقی بگذارد یادگار
موبدی در سده نهم که در کرمان می‌زیسته یزدان داد
از نام های برگزیده یزدان مهر
از نام های برگزیده یزدان یار
نام پسر انوشیروان دادگر یزدانشاه
نام پادشاه ساسانی یزدگرد
از بخش‌های اوستا یَسنا
نام زن داریوش سوم آباندخت
شیشه، بلور آبگینه
خوشرنگ و آب . دختر اردشیر دوم هخامنشی آپامه
آذر آتری
سرخ فام، سرخ رنگ آتشگون
نام دختر کورش ، زن داریوش آتوسا
خجسته و نیکو آدخت
آتش، فروغ، روشنایی آذر
بانوی آتش گون آذربانو
همانند روشنایی آذرچهر
گل همیشه بهار و نام دختری در ویس و رامین آذرگون
با نظم و ترتیب آراسته
قرار، سکون آرام
از نام های برگزیده آرام دخت
از نام های برگزیده آرام دل
آرمیدن آرامش
آرمان، عشق پاک آرمیتا
فروتنی و پاکی و محبت آرمیتی
از نام های برگزیده آرمیدخت
آزاده نژاد آزادچهر
نام مادر گشتاسب آزاده
از نام های برگزیده آزیتا
نام گلی است آژند
مهر و دوستی، یکرنگی آشتی
یار، دوست آشنا
شور، انقلاب آشوب
لانه و کاشانه آشیان
گرمی، روشنایی آفتاب
درود و سپاس آفرین
نام گلی است آلاله
نام دختر آستیاک، پادشاه ماد، نام زن کورش آمی‌تیس
بانوی پاک و بیگناه، پاکبانو آناهیتا
نام زن اردشیر ساسانی آندیا
از نام‌های برگزیده آنیتا
سرود و نغمه آهنگ
آواز، آهنگ آوا
شهرت و نام آوری آوازه
گیاهی خوشبو آویشن
ستاره، شهاب اختر
راست و درست ارشیا
نام گلی است ارغوان
پیشکشی، هدیه ارمغان
نیکو سخن و خوش گفتار. نام یکی از خواهران جمشید ارنواز
سپید، درخشان و زیبا اروس
زن پاک و راست اشااونی
از نام های برگزیده اشوچهر
از نام های برگزیده اشودخت
از نام های برگزیده اشوروی
از نام های برگزیده اشوزاد
از نام های برگزیده اشومهر
روشن، روشن کننده افروز
داستان، خاطره و یادمان افسانه
بالا و سرور افسر
از نام های برگزیده افسون
از نام های برگزیده افشان
کمال و رسایی جاودانی اَمُرداد
روشنایی بی فروغ و بی پایان انارام
عسل، شهد انگبین
جاویدان انوش
انوشه، جاودان انوشک
بی‌مرگ و جاودان انوشه
روشنایی بی پایان انیران
نگهبان تن اَهونَوَر
آزادگان و سرزمین آزادی ایران
بانوی ایرانی ایرانبانو
دختر ایران ایراندخت
ستاره باران و آب، تشتر(تیر) ایشتار
از اسپهبدان مازندران باوَند
بردبار ، شکیبا باستیان
خانم، کلمه احترام درباره بانوان بانو
نام دختر رستم زال ، زن گیو و مادر بیژن بانو گشسب
شکیبا، با حوصله بردبار
برسم، شاخه‌های گیاه برسومه
جوان ، خوش اندام برنا
خوش قامت،نام مادر بابک خرمدین برومند
درخت سودبخش بلوت
نام گلی است بنفشه
نام دختر کی گشتاسب به آفرید
خوب چهره، نیکو صورت به نگار
نیک آفریده شده به‌آفرین
نخستین فصل سال بهار
از آن بهار بهاره
نیک ترین دوشیزه بهدخت
نیک چهره بهرخ
نیکو چهره بهرو
پردیس، بهترین بهشت
نیکوترین گل بهگل
از نام های برگزیده بهناز
نیکوترین نوشیدنی بهنوش
بهترین ، نیکوترین بهین
گیاه، ساقه جوان بوته
از نام های برگزیده بوختار
باغ پر گل بوستان
یکتا، بی‌مانند بی تا
هشیار و سرزنده بیدار
روشن، دل آگاه بینا
پاداش پاداش
از نام های برگزیده پارمیدا
نام دختر بردیا پسر کورش بزرگ پارمیس
تکه بلور پارمین
نیک بختی و فرارونی. نگهبان گنج و خواسته پارند
از نام های برگزیده پاک سیما
آناهیتا، بانوی پاک پاکبانو
خوش صورت پاکچهر
پاکیزه دل، دلپاک، خوش قلب پاکدل
از نام های برگزیده پاکرخ
از نام های برگزیده پاکروز
از نام های برگزیده پاکروی
از نام های برگزیده پاکفر
از نام های برگزیده پاکناز
بدون آلودگی، پاک پاکیزه
پایدار، نام زن آریاسب، سردار نامدار کوروش بزرگ پانته‌آ
فروغ، روشنایی پرتو
سخن سربسته پرخیده
باغ بهشت پردیس
پر آرزو پرشت
پارچه ابریشمی پرند
حریر ، دیبا پرنیان
از نام های برگزیده پروانه
نام ستاره‌ای پروین
زن زیبا پری
از نام های برگزیده پری بانو
زیبا روی پری سیما
پری رخسار، خوشگل، زیبا روی پریچهر
از نام های برگزیده پریدخت
از نام های برگزیده پریدخت
پری رو، پری رخسار، خوبروی پریرخ
خوشگل، زیبا رو پریروی
فرزند پری، فرزند زیبا پریزاد
مانند پری پریسا
از نام های برگزیده پریسان
زیبا چهره پریفام
مانند پری پریگون
از نام های برگزیده پریماه
از نام های برگزیده پریمرز
از نام های برگزیده پریناز
پری مانند پریوش
سحر، بامداد پگاه
پرنده‌ای است، هدهد پوپک
پونه پودینه
از نام های برگزیده پوران
نام کوچکترین دختر اشوزرتشت پوروچیستا
بوته و گلی خوشبو پونه
با نظم، با آرایش پیراسته
آراسته، آرایش پیرایه
از سنگ های قیمتی پیروزه
نورانی، فروغمند تابان
از نام های برگزیده تابانروی
از نام های برگزیده تابانمهر
نورافشان تابش
پرتو، نورانی تابناک
تابیدن تابنده
جدید، پرتراوت، لطیف تازه
لطیف و نازک تاژ
خوبرو و زیبا تخشک
نام دختر داریوش سوم هخامنشی تذرو
تر و تازه، لطیف، نرم ترانه
گل تازه ترگل
نام میوه ای است تُرنج
آواز تارهای ساز ترنگ
آواز خوش تَرَنُم
نام دختر میانه اشوزرتشت تریتی
نام ستاره تیر. نگهبان باران تشتر
نام یکی از آهنگ های نامی باربد تکاو
گیاهی بالا رونده تمیس
نام مادر لهراسب. دختر آرش تناز
نوعی ساز، دنبره تنبور
بلبل تَندُر
پیکره، تصویر تندیس
نام دختر میانه اشوزرتشت تِهرت
زن رستم و مادر سهراب تهمینه
از نام های برگزیده توران
از نام های برگزیده تورانبانو
از نام های برگزیده توراندخت
شبکیه چشم به زبان پهلوی تِیتَک
پرنده‌ای خوش رنگ تیهو
کشتزار جالیز
پیاله، ساغر جام
از نام های برگزیده جان پرور
دوست داشتنی جانانه
از نام های برگزیده جانمهر
زن سیاوخش، مادر فرود جر یره
گیاه سبز آبزی جلبک
زمین پهناور جلگه
جوان، جوانی،رویش جوانه
کنار جوی آب جویبار
ناز و عشوه چام
آب طبیعی از کوه چشمه
نام پرنده ای خوش آواز چکاو
آهنگی از موسیقی ایرانی چکاوک
خرامان چَمان
از نام های برگزیده چهرزاد
از نام های برگزیده چیترا
دانش و دانایی . نام جوانترین دختر اشوزرتشت ، ایزد دانش چیستا
دانش و آگاهی چیستی
جای خورشید یا سرزدن خورشید خاور
شادباش، مبارک خجسته
زیبا روی و پسندیده خجیر
با ناز و وقار راه رفتن خرامان
از نام های برگزیده خرم چهر
خوشدل، خوشحال، شادمان خرمدل
خندیدن، با لبخند خندان
از نام های برگزیده خوب چهر
از نام های برگزیده خوبرخ
از نام های برگزیده خوبروی
از نام های برگزیده خوردخت
از نام های برگزیده خورزاد
از نام های برگزیده خورشاد
هور، هور شید خورشید
از نام های برگزیده خورشید چهر
همانند خورشید خُوروَش
از نام های برگزیده خوشبوی
نیکو روی خوشچهر
نیک رفتار، با صفا خوشخو
شاد، شادمان، خوشنود، خوشحال خوشدل
خوشرو، خوش صورت، خوشگل خوشروی
خوش سخن خوشگو
خوش آواز، خوش آهنگ خوشنوا
چند دانه که در کنار هم آویزان باشند خوشه
از نام های برگزیده دُخمل
نام پرنده‌ای است دراج
روشن، تابان ، شیرین سخن دُرافشان
درخشنده، روشنایی دهنده درخشان
دانه در، مروارید بزرگ دُردانه
از نام های برگزیده درسا
چاره درمان
گیاهی خوشبو دِرمنَه
نام پرنده ای است دُرنا
از نام های برگزیده دریا
میوه ای خوشبو دَستنبو
نام مادر اشوزرتشت دُغدو
مایه نشاط و خرمی دل آرا
آرامش دهنده دل دل آرام
از نام های برگزیده دل آشوب
روشن کننده دل دل افروز
نشاط آور دل انگیز
دلپسند، مرغوب، دلخواه دلاویز
یار و معشوق دلبر
دلخواه, پسندیده دلپذیر
پسندیده، مرغوب دلپسند
نوازش کننده دلجو
خوشدل، خوشحال ،شادمان دلخوش
دلبر, معشوق, دلیر, دلاور, شجاع دلدار
خوشحال ، شادمان دلشاد
دلربا, دلپذیر, دلفریب دلکش
خشنود، امیدوار دلگرم
دلارام, دلجو, دلپذیر دلنواز
همدم، همراز، هم صحبت دمساز
نوعی ساز، تنبور دنبره
گیتی ،جهان دنیا
نوعی پارچه ابریشمی دیبا
از نام های برگزیده دیبارخ
از نام های برگزیده دینا
از نام های برگزیده دیناز
از نام های برگزیده رادنوش
از نام های برگزیده رازمهر
گیاهی خوشبو رازیانه
شادی افزون ،آرامش بخش رام افزون
از نام های برگزیده رام دخت
خوشی رامش
آرامش دهنده رامک
پسندیده و دوست داشتنی رایکا
دارنده فروغ و شکوه رایومند
روی، چهره، صورت ، سیما رخسار
رخشان، درخشان رخشا
رخشان و درخشنده رخشانه
درخشان ، نورانی رخشنده
نام زن کمبوجیه و دختر هوتن ردیمه
بالغ، بلند رسا
از نام های برگزیده رَسابانو
از نام های برگزیده رَسادخت
نام دختر داریوش سوم هخامنشی رُکسانا
فرزند تابان و مادر رستم دستان رودابه
سرخ فام روژین
دختر دارا روشنک
روشنایی روناک
خاطره‌های شیرین رویا
گیاهی با شاخه‌های سپید ریواس
برآمده از روشنایی زادمهر
افشاننده سیم و زر زرافشان
از نام های برگزیده زراندام
نام دختر رستم و خواهر بانو گشتاسب زربانو
نام دختر ارجاسب زرستان
نام دختری از خاندان جمشید زرشام
از نام های برگزیده زرگیس
از نام های برگزیده زرگیسو
زرمانند و بسیار زیبا زرمان
از نام های برگزیده زرنگار
منسوب به زر، زر دار زری
طلایی زرین
از نام های برگزیده زرین بانو
از نام های برگزیده زرین چهر
: از نام های برگزیده زرین چهر
گوهر، از سنگ های قیمتی زُمرد
خوبروی، خوش چهره زیبا
از نام های برگزیده زیبا دخت
خوش رو زیباچهر
از نام های برگزیده زیبارخ
از نام های برگزیده زیباروی
شایسته، سزاوار زیبنده
آرایش، پیرایه زیور
شبنم ژژاله
از نام های برگزیده ژیان چهر
از نام های برگزیده ژیان دخت
از نام های برگزیده ساحل
از نام های برگزیده سارا
جام و پیمانه ساغر
سالومه سالمه
حساب سال و ماه سالومه
از نام های برگزیده سامیار
با ارزش، گرانمایه ساویس
از نام های برگزیده سایه
سفیدترین و پاکترین سپیتا
سپید و درخشان سپیته
آغاز بامداد سپیده
اختر،کوکب ستاره
بانو، خانم، کلمه احترام ستی
نام گیاهی است سداب
شادمانی سرور
رییس ، پیشوا سَروَر
نام گلی است ، یاسمین سمن
از نام های برگزیده سمن چهر
از نام های برگزیده سمن رخ
از نام های برگزیده سمن روی
نام دختر کورنگ سمن ناز
لطیف، سفید و خوشبو سمنبر
بوستان یاسمن سمنزار
از نام های برگزیده سمیرا
نام گلی است سنبل
راست، نام زن ایرج سهی
نام زن کیکاووس سودابه
نام زن رامشگر تورانی سوزان
نام گلی خوشبو سوسن
از نام های برگزید سوگل
از نام های برگزیده سوگند
روی ، چهره ،صورت سیما
دارنده اندام سفید سیمبر
سپیدروی سیمروی
نقره فام سیمگون
نقره فام، سفید سیمین
سپیدروی سیمین چهر
ازنام های برگزیده سیمین دخت
از نام های برگزیده سیمین رخ
نام دختر مهراب، پادشاه کابل سیندخت
از نام های برگزیده شاد آفرید
تر و تازه، خرم - نام سخنوری بوده است شاداب
از نام های برگزیده شادبانو
از نام های برگزیده شادپری
از نام های برگزیده شاددل
نیک روز، خوشبخت شادروز
از نام های برگزیده شادروی
شادمان، کامران، کامروا شادکام
خوش، مسرور شادمان
از نام های برگزیده شادمهر
سرور و شادمانی ، خوشی شادی
از نام های برگزیده شادی آور
افزاینده شادی و نشاط شادی افزا
از نام های برگزیده شاهدخت
از نام های برگزیده شاهرو
با ارزش ، سزاوار شایسته
نام گلی است شب بو
ژاله شبنم
جرقه، ریزش آتش شراره
از نام های برگزیده شرمین
از نام های برگزیده شکربانو
از نام های برگزیده شکرناز
از نام های برگزیده شکفته
گل‌های رنگارنگ میوه شکوفه
بلندجایگاه، با عظمت شکوه
خجستگی، با شانس شگون
همه چیز دان شنایا
نام زن رستم شهربانو
از نام های برگزیده شهرخ
از نام های برگزیده شهردخت
از نام های برگزیده شهرزاد
نام خواهر جمشید شهرناز
خواهر شاه جمشید پیشدادی شهرنواز
نام مادر برزویه پزشک شهرو
نام زن سهراب ومادر یرزو شهرود
از نام های برگزیده شهگل
از نام های برگزیده شهلا
از نام های برگزیده شهناز
از نام های برگزیده شهنواز
از نام های برگزیده شهین
از نام های برگزیده شهین بانو
از نام های برگزیده شورانگیز
شیفته شیدا
از نام های برگزیده شیدبانو
از نام های برگزیده شیددخت
از نام های برگزیده شیدرخ
مزه شادکامی شیرین
از نام های برگزیده شیرین گل
عاشق، مجنون شیفته
رسا و بلند و کشیده شیوا
از نام های برگزیده غنچه
گل نیلوفر، نام همسر داریوش، دختر هوتن فایدیم
نام دختر آرتان، برادر داریوش بزرگ فراتاگون
نام مادر شاه فریدون فرانک
از نام های برگزیده فرخ ناز
مبارک، پرارج فرخنده
از نام های برگزیده فردخت
از نام های برگزیده فرزان
گرامی، ارجمند فرزانه
از نام های برگزیده فرسیما
از نام های برگزیده فرشته
مانند روشنایی فرگون
از نام های برگزیده فرمهر
از نام های برگزیده فرناز
نام دختر افراسیاب، زن سیاوش، مادر شاه کیخسرو کیانی فرنگیس
از نام های برگزیده فرنوش
بسیار ، افزون و فروزان فرنی
نخستین ماه هر سال فروردین
نورانی، شعله ور فروزان
روشن فروزش
از نام های برگزیده فروزنده
روشنایی، تابش فروغ
از نام های برگزیده فروغبانو
فریبنده فریبا
از نام های برگزیده فریماه
نام یکی از دختران اشوزرتشت فرین
از نام‌های برگزیده فریناز
الماس گلی رنگ فلامک
نگین انگشتر فیروزه
نام زن کوروش بزرگ و مادر کمبوجیه کاساندان
از نام های برگزیده کامدل
خوشبخت، خرسند کامروا
پیمانه شیر کاویش
نوعی شیرینی کبیتا
نام زن کی گشتاسب در شاهنامه کتایون
از نام های برگزیده کشور
از نام های برگزیده کشوربانو
دختری که ازدواج نکرده است کُنیا
از نام های برگزیده کی بانو
از نام های برگزیده کی دخت
از نام های برگزیده کیارنگ
طبیعت، اهل هرچیز کیانا
از نام های برگزیده کیانبانو
از نام های برگزیده کیاندخت
از نام های برگزیده کیسر
کمیاب کیمیا
از نام های برگزیده کیوان بانو
از نام های برگزیده کیوانچهر
از نام های برگزیده کیواندخت
از نام های برگزیده کیوانرخ
از نام های برگزیده کیوانزاد
سرودهای جاودانه اشوزرتشت گاتا
نام دختر گژدهم و یکی از بانوان پهلوان گردآفرید
نام خواهر بهرام چوبینه و زن خسرو پرویز گردیه
طرز قرار گرفتن گل‌ها بر روی ساقه یا شاخه گل آذین
از نام های برگزیده گل آرا
ز نام های برگزیده گل آسا
از نام های برگزیده گل آفرید
از نام های برگزیده گل آگین
از نام های برگزیده گل آور
از نام های برگزیده گل آویز
از نام های برگزیده گل آیین
از نام های برگزیده گل افروز
از نام های برگزیده گل افسر
از نام های برگزیده گل افشان
نازک بدن گل اندام
برگ های رنگین گل و شکوفه گل برگ
کلاله گل بیدمشک گل بیز
گیاهی خوشبو گل پر
از نام های برگزیده گل پری
نام گلی همانند نعنا گل پونه
از نام های برگزیده گل پیکر
از نام های برگزیده گل تن
از نام های برگزیده گل چین
از نام های برگزیده گل خند
از نام های برگزیده گل دخت
دوستار گل، گل پسند گل دوست
از نام های برگزیده گل ربا
از نام های برگزیده گل سان
از نام های برگزیده گل سیما
از نام های برگزیده گل شاد
از نام های برگزیده گل فشان
سرخ رنگ، برنگ گل گل گون
مانند گل، به رنگ گل گل گونه
از نام های برگزیده گل نوش
از نام های برگزیده گل وش
از نام های برگزیده گلاب
از نام های برگزیده گلاله
از نام های برگزیده گلباد
از نام های برگزیده گلباش
از نام های برگزیده گلبان
بانویی همانند گل گلبانو
از نام های برگزیده گلبن
از نام های برگزیده گلبهار
از نام های برگزیده گلبو
از نام های برگزیده گلپاد
از نام های برگزیده گلچهر
زیبا، دارای چهره‌ای چون گل گلچهره
از نام های برگزیده گلدسته
از نام های برگزیده گلدیس
خوبرو، خوشگل گلرخ
زیبا، خوش چهره گلرخسار
به رنگ گل گلرنگ
خوشگل ، زیبا گلروی
از نام های برگزیده گلریز
زادةگل گلزاد
گلستان ، محل رویش گل‌های فراوان گلزار
از نام های برگزیده گلستان
گلزار، گلستان گلشن
از نام های برگزیده گلشید
از نام های برگزیده گلفام
از نام های برگزیده گلنار
گل انار گلناز
از نام های برگزیده گلناز
از نام های برگزیده گلنام
از نام های برگزیده گلنواز
از نام های برگزیده گلی
از نام های برگزیده گلی ناز
از نام های برگزیده گهر
از نام های برگزیده گهربانو
از نام های برگزیده گهرچهر
از نام های برگزیده گهردخت
از نام های برگزیده گهرناز
از نام های برگزیده گهرنگار
جواهری با ارزش گوهر
از نام های برگزیده گوهربانو
از نام های برگزیده گوهرچهر
از نام های برگزیده گوهردخت
از نام های برگزیده گوهرزاد
از نام های برگزیده گوهرسان
از نام های برگزیده گوهرشاد
از نام های برگزیده گوهرشید
از نام های برگزیده گوهرفشان
از نام های برگزیده گوهرناز
جهان هستی گیتی
زلف نگار گیسو
از نام های برگزیده گیسیا
نام گلی است لادن
نام گلی است لاله
از نام های برگزیده لاله رو
از نام های برگزیده لاله گون
از نام های برگزیده لاله وش
احساس شادی بر لبان لبخند
دستمال سه گوش لَچَک
خورشید، آفتاب لیو
از نام‌های برگزیده مارال
نام دختر سی زین از خاندان ایرانی سورن ماسیس
سخن منش انگیز و مقدس مانترَه
نام دختر پادشاه ماد و همسر کمبوجیه ماندانا
نام زن ایرج مادر منوچهر ماه آفرید
از نام های برگزیده ماه بانو
از نام های برگزیده ماه دیس
خوشگل، زیبا ماهرُخ
از نام های برگزیده ماهرو
مانند ماه ماهوار
مانند ماه ماهوش
نوعی پارچه مخمل
از گیاهان دریایی مرجان
سنگ خوشرنگ و قیمتی مرمر
گوهر باارزش دریایی مروارید
نوید ، خبر شادی مژده
چشم پوش مژگان
نام نخستین زن(حوا) مَشیانه
خواهر فرنگیس، دختر افراسیاب منیژه
از نام های برگزیده مه پیکر
ماه رو, ماهرخ، زیبا مه سیما
نور آرام ماه مهتاب
از نام های برگزیده مهدخت
از نام های برگزیده مهر رخسار
از نام های برگزیده مهرآگین
از نام های برگزیده مهرآمیز
از نام های برگزیده مهرآور
از نام های برگزیده مهراسا
از نام های برگزیده مهرافروز
آنکه مهر و محبت بیفزاید مهرافزا
از نام های برگزیده مهرافزون
از نام های برگزیده مهرافشان
از نام های برگزیده مهرانگیز
از نام های برگزیده مهربانو
از نام های برگزیده مهرچهر
از نام های برگزیده مهرچین
از نام های برگزیده مهرخ
از نام های برگزیده مهرکیش
از نام های برگزیده مهرناز
از نام های برگزیده مهرنگار
از نام های برگزیده مهرنواز
از نام های برگزیده مهروی
از نام های برگزیده مهری
از نام های برگزیده مهسان
بزرگترین ریشه مهستی
مهتاب، روشنایی ماه مهشید
از نام های برگزیده مهناز
مانند ماه ، خوشگل مهوش
بزرگ، بزرگتر مهین
نام درخت همیشه سبز مورد
غنچه نرگس مُوژان
مظهر دوستی و محبت و صلح وصفا و روشنایی میترا
نام گلی است مینا
جهان معنوی مینو
گل سرخ انار نارگل
همانند سرخی آتش نارگون
دوست داشتنی، نام گلی است ناز
از نام های برگزیده نازآفرید
از نام های برگزیده نازآفرین
از نام های برگزیده نازبانو
از نام های برگزیده نازپرور
از نام های برگزیده نازپری
از نام های برگزیده نازمهر
دارای ناز، نازک اندام نازنین
از نام های برگزیده نازیاب
آناهیتا، پاک بانو ناهید
از نام‌های برگزیده نایریکا
آغازین، اولین نخستین
نام گلی است نرگس
نام زن سیامک، پسر کیومرس نساک
گلی سپید رنگ نسترن
از نام های برگزیده نسرین
هوای ملایم بامدادی نسیم
از نام های برگزیده نکوزاد
از نام های برگزیده نکویار
چهرة زیبا نگار
جواهر انگشتری نگین
جوانه تازه نورسته
شیرین و گوارا نوشین
از نام های برگزیده نوگل
نهال تازه، درخت جوان نونهال
نماز بردن نیایش
از نام های برگزیده نیکچهر
از نام های برگزیده نیکچهره
از نام های برگزیده نیکدخت
از نام های برگزیده نیکرخ
از نام های برگزیده نیکروی
نام گلی است نیلوفر
از نام‌های برگزیده نینا
شنونده نیوشا
آخرین، بازپسین واپسین
زمزمه واج
آزاد وارسته
کلمه، لغت واژه
گل سرخ وَرد
دانش وِستا
نام شهبانوی خشایار شاه وهشتیه
خوشبو، معطر، خوشرنگ وهوگون
در اوستا به چم دانش و فرهنگ ویدا
نام دختر شاه غارن و شهبانو شهرو ویس
دانش و فرهنگ ویستا
خرمن ماه هاله
پیشکشی هدیه
نام درختی است هلیله
مرغ خوش پرواز هما
از نام های برگزیده هماچهر
از نام های برگزیده همافر
فرخ، شادان همایون
از نام های برگزیده همدم
از نام های برگزیده همراز
از نام های برگزیده همساز
همراه، همسفر همگام
وقت و زمان هنگامه
خوش ستوده، خوش آمرزیده هوآفرید
خوب نگهداری شده هوپاد
از نام های برگزیده هوداد
خورشید هور
شاد، خنده رو هورام
از نام های برگزیده هوربانو
از نام های برگزیده هورتن
از نام های برگزیده هورچهر
از نام های برگزیده هورداد
دختر خورشید هوردخت
زاده خورشید هورزاد
مانند خورشید هورسان
خورشید هورشید
از نام های برگزیده هورفَر
از نام های برگزیده هورمهر
از نام های برگزیده هوروَش
خوب زاده، اصیل هوزاد
نرگس نوشکفته و نیک دان هوزان
سپیده دم هوشبام
نام خواهر یوئشتا هوفر
خوب گون, خوش رنگ, ممتاز هوگون
نیکوکار هووَرشت
نام زن اشوزرتشت, دختر فرشوشتر هُووی
نام گلی است یاس
از نام های برگزیده یاس رخ
از نام های برگزیده یاس گل
نام گلی است یاسمن
گل یاسمن یاسمین
بی همتا یگانه

Publicité    آگهی تبلیغاتی

Tous travaux mécanique کلیهٔ کارهای مکانیکی

Dépannage et réparation
Entretien et révision
Pose et vente de pneus neufs
Diagnostic pré-contrôle technique

Auto Fasih
7 Quai Maurice Riquiez
91100 Corbeil-Essonnes
Tél: 07.67.74.35.21

 

Tous travaux bâtiment انجام کلیه امور ساختمانی

برق ساختمان، پارکت، کاغذ دیواری، ... با قیمت مناسب
Parquet, Peinture, Décoration, Electricité, plomberie

Javan Rénovation
Tél: 06.34.64.54.37
Mail: javanrenovation@yahoo.fr

 

Cours de peinture et dessin   کلاس نقاشی

Cours de peinture et de dessin à domicile
Téléphone : 07.68.74.32.70
Demander M. Ferdosi

Newslettre  آدرس ایمیل

Abonnez-vous à notre mailing list
	افزودن  آدرس ایمیل برای اشتراک


* zones obligatoires

لطفا گزینه های ستاره دار را حتما وارد نمائید

iranienfr نام ثبت شده است
و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشورفرانسه محافظت می شوند
© Copyright 2012 iranienfr.com, All rights reserved.